fbpx

Regulamin i warunki uczestnictwa

Niniejszy regulamin określa warunki rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w „V Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym dla biznesu” (zwanym dalej Wydarzeniem).

Wydarzenie  organizowane jest przez:  Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie (31-543), ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, NIP 675 169 18 41, REGON 38 22 78 966 oraz przez Eveneum Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Młodziejowicach (32-091), ul. Słoneczny Stok 9, NIP 513 023 53 59, REGON 12 28 94 402 (zwanych dalej Organizator lub wspólnie Organizatorzy).

§ 1 . Zespoły negocjacyjne

 1. W wątku negocjacyjnym turnieju mogą uczestniczyć dwu lub trzyosobowe zespoły negocjacyjne reprezentujące jeden podmiot gospodarczy.
 2. Członkowie dwuosobowego lub trzyosobowego zespołu negocjacyjnego mogą pochodzić z różnych działów jednego podmiotu gospodarczego.
 3. Zgłaszający ma prawo do zmiany członków zespołu negocjacyjnego w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 4. Jeden podmiot gospodarczy może być reprezentowany przez więcej niż jeden zespół negocjacyjny.

§ 2 . Zgłoszenie zespołu negocjacyjnego

 1. Osoba zgłaszająca zespół negocjacyjny działa w imieniu członków zespołu i reprezentowanego podmiotu gospodarczego.
 2. Zgłoszenia należy dokonać online, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://eveneum.com/produkt/turniej-negocjacyjno-mediacyjny-dla-biznesu/.
 3. Organizatorzy, po rozpatrzeniu zgłoszenia, rezerwują sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w terminie do 30 dni od rejestracji zgłoszenia.
 4. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji zgłoszeń ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc.

§ 3 . Mediatorzy i pełnomocnicy

 1. W wątku mediacyjnym turnieju mogą uczestniczyć mediatorzy i pełnomocnicy reprezentujący strony konfliktu.
 2. W każdym zespole występuje jeden mediator oraz dwóch pełnomocników.

§ 4 . Zgłoszenie do turnieju mediacyjnego

 1. W części mediacyjnej można zgłosić się jako:
  • mediator
  • pełnomocnik strony konfliktu
  • słuchacz (słuchacz nie bierze czynnego udziału w turnieju, występuje w roli widza)
 2. Zgłoszenia należy dokonać online, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:https://eveneum.com/produkt/turniej-negocjacyjno-mediacyjny-dla-mediatorow/.
 3. Organizatorzy, po rozpatrzeniu zgłoszenia, rezerwują sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w terminie do 30 dni od rejestracji zgłoszenia.

§ 5 . Płatność za udział w Wydarzeniu

 1. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie zespołu negocjacyjnego to 2375 zł netto (2921,25 zł brutto).
 2. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie się w roli mediatora, pełnomocnika to 650 zł netto (799,50 zł brutto).
 3. Płatność realizowana jest poprzez sklep internetowy Eveneum Sp. z o.o. sp.k., zgodnie z regulaminem sklepu: https://eveneum.com/regulamin/
 4. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie uczestnika, po podaniu danych w trakcie realizacji zakupu w sklepie internetowym Eveneum Sp. z o.o. sp.k.
 5. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie do 31.07.2023, przy czym opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

§ 6 . Nagrody

 1. Nagrody przyznaje jury Turnieju oddzielne dla zespołów negocjacyjnych oraz oddzielne dla mediatorów i pełnomocników.
 2. Lista nagród zamieszczona na stronie http://negocjacjeimediacje.biz/nagrody/ może ulec zmianie i ma charakter poglądowy.

§ 7 . Logo i nazwa podmiotu reprezentowanego przez zespół negocjacyjny

 1. Organizatorzy mają prawo do umieszczenia logo i nazwy podmiotu gospodarczego, który reprezentuje zgłoszony zespół negocjacyjny w materiałach Wydarzenia: koszyki losowania par negocjacyjnych, strona www Wydarzenia, zaproszenia, materiały audio-wizualne z relacji z Wydarzenia

§ 8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. działające wspólnie jako współadministratorzy: Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Eveneum Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Młodziejowicach.
 2. Z Administratorem można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres któregokolwiek z administratorów,
  • elektronicznie, przesyłając korespondencję na adres administratora, odpowiednio:
  • t.job@oirp.krakow.pl i rafal.dados@eveneum.com
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016,p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego. Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Organizatora stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). Organizatorzy mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym Turniejem, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych dla, działającej indywidualnie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż w związku z uczestnictwem w Turnieju zostaną naliczone punkty szkoleniowe – w zakresie, w jakim OIRP w Krakowie zobowiązana jest prowadzić ich ewidencję.
 6. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę, o której jest mowa w § 9 ust. 3, dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane Uczestników mogą być udostępnione przez administratora podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu administratora (np. firmom obsługi technicznej). W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w §9 ust. 3, dane w zakresie wizerunku zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców poprzez upublicznienie w sposób określony w treści zgody.
 8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ujawnienia, o którym mowa w §9 ust. 3.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Uczestnikom przysługują prawa do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • sprzeciwu
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 11. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez skierowanie pisemnego żądania w sposób wskazany w ust.1.
 12. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez któregokolwiek z administratorów.
 13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.
 14. Jeżeli Uczestnik nie poda danych, może utracić możliwość wzięcia udziału w Turnieju. Brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Turniejem.

§ 9.  Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Turnieju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga:
  • rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • przy czym tak utrwalone wizerunki Uczestników Turnieju mogą zostać rozpowszechnione w postaci zdjęć lub filmów.
 3. Niezależnie od postanowienia wskazanego w ust. 2, Uczestnik, w trakcie zgłoszenia udziału w Turnieju, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Turniejem lub działalnością w następującym zakresie:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
  • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez Uczestników w miejscu przeprowadzania Turnieju.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Turniejem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami Turnieju przyjmuje się, jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem Turnieju a Organizatorem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym.
 10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie Internetowym.

Zgoda przy rejestracji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego: Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Eveneum. sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w

Młodziejowicach, w celu rejestracji i uczestnictwa w Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących Turnieju w formie wiadomości e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa  w Turnieju.

 Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania

zaprzestania ich przetwarzania".

 

"Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Turniejem w następującym  zakresie:

1)  utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

3)  zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

4)  publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5)  zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,

6)  emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych".

Scroll to Top

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close