fbpx

Regulamin i warunki uczestnictwa

Niniejszy regulamin określa warunki rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w „VI Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym dla biznesu” (zwanym dalej Wydarzeniem).

Wydarzenie  organizowane jest przez: Eveneum Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Młodziejowicach (32-091), ul. Słoneczny Stok 9, NIP 513 023 53 59, REGON 12 28 94 402 (zwane dalej Organizator).

§ 1 . Zespoły negocjacyjne

 1. W wątku negocjacyjnym turnieju mogą uczestniczyć dwu lub trzyosobowe zespoły negocjacyjne reprezentujące jeden podmiot gospodarczy.
 2. Członkowie dwuosobowego lub trzyosobowego zespołu negocjacyjnego mogą pochodzić z różnych działów jednego podmiotu gospodarczego.
 3. Zgłaszający ma prawo do zmiany członków zespołu negocjacyjnego w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 4. Jeden podmiot gospodarczy może być reprezentowany przez więcej niż jeden zespół negocjacyjny.

§ 2 . Zgłoszenie zespołu negocjacyjnego

 1. Osoba zgłaszająca zespół negocjacyjny działa w imieniu członków zespołu i reprezentowanego podmiotu gospodarczego.
 2. Zgłoszenia należy dokonać online, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://eveneum.com/produkt/turniej-negocjacyjno-mediacyjny-dla-biznesu/.
 3. Organizatorzy, po rozpatrzeniu zgłoszenia, rezerwują sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w terminie do 30 dni od rejestracji zgłoszenia.
 4. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji zgłoszeń ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc.

§ 3 . Mediatorzy i pełnomocnicy

 1. W wątku mediacyjnym turnieju mogą uczestniczyć mediatorzy i pełnomocnicy reprezentujący strony konfliktu.
 2. W każdym zespole występuje jeden mediator oraz dwóch pełnomocników.

§ 4 . Zgłoszenie do turnieju mediacyjnego

 1. W części mediacyjnej można zgłosić się jako:
  • mediator
  • pełnomocnik strony konfliktu
  • słuchacz (słuchacz nie bierze czynnego udziału w turnieju, występuje w roli widza)
 2. Zgłoszenia należy dokonać online, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:https://eveneum.com/produkt/turniej-negocjacyjno-mediacyjny-dla-mediatorow/.
 3. Organizatorzy, po rozpatrzeniu zgłoszenia, rezerwują sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w terminie do 30 dni od rejestracji zgłoszenia.

§ 5 . Płatność za udział w Wydarzeniu

 1. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie zespołu negocjacyjnego to 3300 zł netto (4059,00 zł brutto).
 2. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie się w roli mediatora, pełnomocnika to 1650 zł netto (2029,50 zł brutto).
 3. Płatność realizowana jest poprzez sklep internetowy Eveneum Sp. z o.o. sp.k., zgodnie z regulaminem sklepu: https://eveneum.com/regulamin/
 4. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie uczestnika, po podaniu danych w trakcie realizacji zakupu w sklepie internetowym Eveneum Sp. z o.o. sp.k.
 5. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie do 31.07.2024, przy czym opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

§ 6 . Nagrody

 1. Nagrody przyznaje jury Turnieju oddzielne dla zespołów negocjacyjnych oraz oddzielne dla mediatorów i pełnomocników.
 2. Lista nagród zamieszczona na stronie http://negocjacjeimediacje.biz/nagrody/ może ulec zmianie i ma charakter poglądowy.

§ 7 . Logo i nazwa podmiotu reprezentowanego przez zespół negocjacyjny

 1. Organizatorzy mają prawo do umieszczenia logo i nazwy podmiotu gospodarczego, który reprezentuje zgłoszony zespół negocjacyjny w materiałach Wydarzenia: koszyki losowania par negocjacyjnych, strona www Wydarzenia, zaproszenia, materiały audio-wizualne z relacji z Wydarzenia

§ 8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Eveneum Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Młodziejowicach.
 2. Z Administratorem można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres administratora,
  • elektronicznie, przesyłając korespondencję na adres administratora: rafal.dados@eveneum.com
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016,p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego. Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Organizatora stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). Organizatorzy mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym Turniejem, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 5. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę, o której jest mowa w § 9 ust. 3, dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane Uczestników mogą być udostępnione przez administratora podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu administratora (np. firmom obsługi technicznej). W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w §9 ust. 3, dane w zakresie wizerunku zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców poprzez upublicznienie w sposób określony w treści zgody.
 7. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ujawnienia, o którym mowa w §9 ust. 3.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Uczestnikom przysługują prawa do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • sprzeciwu
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 10. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez skierowanie pisemnego żądania w sposób wskazany w ust.1.
 11. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez któregokolwiek z administratorów.
 12. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.
 13. Jeżeli Uczestnik nie poda danych, może utracić możliwość wzięcia udziału w Turnieju. Brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Turniejem.

§ 9.  Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Turnieju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga:
  • rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • przy czym tak utrwalone wizerunki Uczestników Turnieju mogą zostać rozpowszechnione w postaci zdjęć lub filmów.
 3. Niezależnie od postanowienia wskazanego w ust. 2, Uczestnik, w trakcie zgłoszenia udziału w Turnieju, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Turniejem lub działalnością w następującym zakresie:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
  • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez Uczestników w miejscu przeprowadzania Turnieju.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Turniejem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami Turnieju przyjmuje się, jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem Turnieju a Organizatorem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym.
 10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie Internetowym.

Zgoda przy rejestracji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego:  Eveneum. sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w

Młodziejowicach, w celu rejestracji i uczestnictwa w Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących Turnieju w formie wiadomości e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa  w Turnieju.

 Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania

zaprzestania ich przetwarzania".

 

"Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Turniejem w następującym  zakresie:

1)  utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

3)  zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

4)  publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5)  zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,

6)  emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych".

Scroll to Top